A Bokra

A Bokra a Kaven szent könyve, melynek fõ szövegét a hagyomány szerint Endeu állította össze Nagy Andreas segítségével.


A Bokra eredetileg nem volt önálló szent könyv: legel?ször csak az els? niesi Bibliát nevezték így. Ez a Biblia azonban nem a Földön is ismert Biblia fordítása volt, hanem annak egy parafrázisa, azaz értelmez? fordítása, így tehát a Bokra soha nem volt teljesen egyenl? a Bibliával. Az értelmezõ fordításra azért volt szükség, mert a Nies mind térben, mind idõben olyan messze került a Földtõl, hogy egy szimpla fordítás, legyen bármilyen kitûnõ is, egyszerûen érthetetlen lett volna. A parafrázis jelleg az Elszakadás utáni második század közepére még erõteljesebb lett, a történelmi, földrajzi, néprajzi utalások szinte teljesen elt?ntek, s helyüket példázatos elbeszélések vették át, amelyeket általában a niesi körülményekre adaptáltak.

Az igazi változás, azaz a mai Bokra (amely a 3924-es Jubileumi Kiadás alapjául is szolgált) azonban akkor jött létre, amikor Endeu nem sokkal halála el?tt tematikusan átrendezte az akkori Bokra anyagát, s öt nagy részre osztotta, ezek: A kezdetrõl, A növekedésrõl, A felnõtt korról, Az öregedésrõl és A végrõl. Ennek az öt fõrésznek a neve ?rend?, azaz nitanul ooda. Munkáját azonban nem tudta befejezni, így végül Nagy Andreas volt az, aki ezt az új kiadást elkészítette, s a rendeket további részekre (nitanul paat) osztotta. Összesen 52 rész van a földi és niesi 52 hétnek megfelel?en, mindegyik rendben 10-10 rész, valamint egy-egy plusz rész a Bokra elején és végén annak nyitásaként és lezárásaként. A részek további kis versekre (nitanul psik) oszlanak. Ezek mennyisége részenként változó.

Nagy Andreas azonban a Bokra új kiadásába nem csupán az addigi könyv átdolgozott anyagát vette bele, hanem Endeu, Mikel, Niina és a saját magyarázatait is hozzászerkesztette a szöveghez. Ezeket a részeket azonban kisebb betûvel szedve a szöveg alá tördelte, hogy a különbséget nyilvánvalóvá tegye. Ezek a szövegek alkotják a gondolatokat (nitanul mandis). A mandist a fõszöveg szerint osztják fel, számozása tehát azét követi.

A Bokra ez utóbbi része hamarosan terebélyesedni kezdett, mivel a Kaven vezetõsége egyre több írást talált érdemesnek arra, hogy a mandisba bekerüljön. Ez a változás a f?szöveget sem hagyta érintetlenül: egészen Nagy Andreas haláláig nagyon sok olyan szöveg, amely eredetileg a mandisba tartozott, bekerült a fõszövegbe, s így az eredeti fõszöveg csaknem a négyszeresére növekedett. Ez a folyamat azonban Nagy Andreas halálával véget ért, a fõszöveghez ezek után csak nagyon indokolt esetben nyúltak. A mandis terjedelme azonban állandó növekedésben van. A feljebb már említett, 3924-ben megjelentetett Jubileumi Kiadás, mely nem digitális, hanem hagyományos könyvformában látott napvilágot, több mint hétezerkétszáz oldalt számlált.


A Bokra felépítése a következõ:


A közösségrõl (nyitó paat)


A kezdetrõl (Bigiinin-s-ooda)

A teremtésrõl, A születésrõl, A szövetségrõl, A hitrõl, A reményrõl, A szeretetrõl, A gyûlöletr?l, A jogról, A kötelességrõl, A felelõsségrõl

A növekedésrõl (Gruusin-s-ooda)

Az elkezdésrõl, A bocsánatkérésrõl, A tanulásról, A családról, A szokásokról, Az engedelmességrõl, A döntésekrõl, A barátságról, A játékról, A fegyelemrõl

A feln?tt korról (Binganis-s-ooda)

A férfiakról, A nõkrõl, A házasságról, A gyerekekrõl, A munkáról, A vezetésrõl, A nevelésrõl, A lehetõségekrõl, A határokról, A boldogságról

Az öregedésrõl (Griiynis-s-ooda)

A romlásról, A betegségrõl, A türelemrõl, A félelemrõl, A bölcsességrõl, A hagyományról, Az állandóságról, Az áldásokról, A háborúról, A békérõl

A végrõl (End-s-ooda)

A bûnrõl, A halálról, A büntetésrõl, Az áldozatról, Az istentiszteletrõl, Az ünnepekrõl, A világ végérõl, Az újrakezdésrõl, A megbocsátásról, A jutalomról


A megbékélésrõl (záró paat)