A rendelés menete

A megrendelés egyszerű: kosárba kell tenni a megrendelt termékeket. A rendelés megerősítése során nyílik lehetősége arra, hogy az átvétel módját kiválassza.
A megrendelő adatait, kérjük, figyelmesen töltse ki: telefonszámot azért kérünk, mert hibás e-mail cím esetén sajnos nem tudunk máshogy kapcsolatba lépni a vásárlókkal, ezért különösen fontos, hogy az e-mail címet jól gépelje be. A megrendelésről az oldal automatikus e-mailt küld, amelyben szerepelnek a megadott vásárlói adatok, valamint a megrendelés összege. Ha a megrendelés folyamán bármilyen problémája merült fel, kérjük, írjon nekünk a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.
Cégünk és a webshop adatkezeléséről az alábbi linken tájékozódhat: http://csodaidok.hu/download/Shremeya_adatkezelesi_tajekoztato.pdf

Fizetés, átvétel


Könyvet csak postai kiszállítással tudunk küldeni. A könyv árát elõre át kell utalni vagy befizetni a cég számlájára (Shremeya Bt. OTP Bank 11746098-24671536). A postázás a pénz megérkezése, illetve a fizetés/átutalás e-mailben történő jelzése után történik.

 

E-book rendelés

E-book megrendelése esetén a Shremeya Bt. a vételár számlájára történő beérkezését követően a lehető leghamarabb, de legfeljebb 14 napon belül a vásárló által megadott e-mail címre, a vevő által kért formában elküldi. A vevő tudomásul veszi és kifejezetten beleegyezik, hogy e-book vásárlásakor lemond az alább részletezett elállási jogáról, az elállási jog csak papír könyv vásárlásakor illeti meg. Az elállás jogáról való lemondás nem érinti a vevő szavatossági jogait.

 

Jogi kitételek

 

Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
E-book vásárlása esetén tudomásul veszi és kifejezetten beleegyezik, hogy lemond elállási jogáról. (A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) m) pontja alapján.)
Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Shremeya Kft., 7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky u. 7., e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Shremeya Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Shremeya Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Panaszkezelés

Panasz, probléma esetén kérjük, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldjön levelet! Ezen felül az Elérhetőségek pontban megjelölt címre küldött normál levélben vagy a megadott telefonszámon is jelezheti problémáját.
Amennyiben a vita rendezése egymás között nem lehetséges, a Tolna Megyei Békéltető Testülethez fordulhat, melynek elérhetősége:
Cím: 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25 /306
Telefon: 74/411661, Fax: 74/411456, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
A vásárlás szabályairól a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik.

 

Egyebek

 

Ha a megrendelt termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor díjmentesen kicseréljük.
A szállítás folyamán elkeveredett könyveket egy hét várakozási idõ után újraküldjük.

A weboldalon szereplõ árak, képek és információk csupán tájékoztató jellegûek és nem minõsülnek konkrét ajánlattételnek. Elírás esetén akár a Shremeya Kft, akár a vevõ elállhat az adásvételtõl, amennyiben az elírás korrigálása hátrányos a számára.

A feltüntetett árak 4,76% ÁFÁ-t tartalmaznak (5% ÁFA kulcs), illetve az e-könyvek 21,26 (27%-os ÁFA kulcs) ÁFÁ-t.